Libertariańskie rozumienie przemocy

Jądrem etyki libertariańskiej jest zasada nieagresji. Wskazuje ona, że nikt nie ma prawa inicjować przemocy względem drugiej osoby lub jej własności. By właściwie zinterpretować tę zasadę, musimy rozumieć, w jaki sposób libertarianie definiują przemoc. Libertarianie definiują przemoc jako kontrolowanie ciała lub własności drugiej osoby bez jej zgody. W ujęciu libertariańskim, by jakieś działanie mogło zostać …read in detail