Narkotyki powinny być legalne

Libertarianie opowiadają się za pełną wolnością w kwestii produkcji, handlu i spożycia narkotyków. Ponieważ ani produkcja, ani handel, ani spożycie narkotyków nie stanowią – same z siebie – aktu inicjacji przemocy względem osób trzecich, nikt nie ma prawa używać przemocy, by uniemożliwić innym angażowania się w działania tego typu. – Jako wyłączny właściciel swojego ciała …read in detail

Michaela Huemera uzasadnienie libertarianizmu

1. Wyróżnijmy dwie metody argumentowania na rzecz poglądów moralnych: dowodzenie i uzasadnianie. Przez dowodzenie rozumieć będziemy próbę pokazania, że dany pogląd moralny jest obiektywnie prawdziwy/właściwy, gdyż wypływa on – w ten czy inny sposób – bezpośrednio z natury świata, w którym żyjemy. Jeśli udałoby się dowieść prawdziwości jakiejś zasady moralnej, musiałaby on zostać uznana za …read in detail

Albert Jay Nock „Praca Izajasza”

I Pewnego wieczora ostatniej jesieni spędziłem kilka długich godzin, słuchając, jak mój europejski kolega wykłada mi swą polityczno-ekonomiczną doktrynę, która wydała mi się całkowicie rozsądna i w której nie mogłem znaleźć żadnej skazy. Gdy skończył, powiedział z wielką szczerością: „Mam misję względem mas. Czuję, że zostałem powołany, by dotrzeć do ludzi. Poświęcę resztę życia, by …read in detail

Paradoks rewolucji (SzN#4)

nie mamy szans nie mamy żadnych szans czy to nie piękne czy to nie jest piękne? (Budzyński Umieraj) O paradoksie rewolucji – pojęcie ukute przez Gordona Tullocka – mówić możemy, gdy: (1) dana społeczność znajduje się pod rządami jakieś władzy, (2) niektóre (bądź wszystkie) działania władzy są dla społeczności w ewidentny sposób niekorzystne, (3) społeczność …read in detail

Fundamentalny problem anarchokapitalizmu

Anarchokapitaliści uważają, że fundamentem moralności społecznej winna być zasada nieagresji, która wskazuje, iż nikt nie ma prawa inicjować przemocy względem drugiej osoby lub jej prawomocnie zdobytej własności. Równocześnie, anarchokapitaliści nie zgadzają się, by powołać do istnienia nadrzędną, monopolistyczną instytucję, która będzie wymuszać na mieszkańcach danego obszaru przestrzegania prawa opartego na zasadzie nieagresji. Niezgoda ta podyktowana …read in detail

Uprawniająca teoria cierpienia

Uprawniająca teoria cierpienia (UTC) wskazuje, że istnieją pewne formy cierpienia, które dają cierpiącemu prawo do zmuszenia – samemu lub wykorzystując w tym celu państwo – osób trzecich, by ulżyły mu w jego cierpieniach. Osoby te mogą zostać przymuszone do oddania części swoich zasobów potrzebującemu bądź podjęcia działań koniecznych do zapewnienia danej osobie pomocy. W sytuacji, …read in detail

11 uzasadnień istnienia państwa

1. Uzasadnienie ze względu na umowę społeczną – państwo nie inicjuje przemocy względem obywateli, gdyż obywatele zgodzili się podlegać mu, zawierając – eksplicytną bądź implicytną – umowę społeczną. 2. Uzasadnienie demokratyczne – państwo nie stosuje przemocy względem obywateli, gdyż obywatele rządzą sami sobą za pomocą mechanizmów demokratycznych. Życie społeczne wielkich grup ludzi musi być koordynowane …read in detail

Ofiary przejścia

W niedawnym tekście opisałem hipotetyczną sytuację, w której niewolnicy są zmuszani do pracy na plantacji, część zysków z której przeznaczana jest na utrzymanie szpitala opiekującego się niemającymi pieniędzy na leczenie chorymi. Pytałem, czy niewolnicy mają prawo uciec z plantacji, jeśli efektem ich ucieczki byłoby bankructwo szpitala i, w konsekwencji, cierpienie i śmierć części jego pacjentów. …read in detail

Anarchokapitalizm – bibliografia

Bibliografia zawiera podstawowe teksty opisujące funkcjonowanie ładu anarchokapitalistycznego. Bibliografia nie zawiera ani bardziej ogólnych tekstów z zakresu anarchizmu analitycznego, ani tekstów uzasadniających anarchizm na obszarze teorii moralnej, które znajdą się w oddzielnych bibliografiach. Jeśli uważasz, że bibliografia powinna być wzbogacona o jakieś ważne prace, pisz: stanwojtow@gmail.com Anarchism/minarchism. Is a Government Part of a Free country?, …read in detail

Religijne uzasadnienie przemocy państwowej

Ponieważ państwo zbudowane jest na fundamencie przemocy, funkcjonuje w stanie permanentnego kryzysu legitymizacji. Przymus – czujemy to intuicyjnie – wymaga szczególnego uzasadnienia. Skąd nieliczni, którzy znajdują się u szczytów władzy, czerpią swe prawo, by zarządzać podległymi im masami? Jednym z takich uzasadnień jest uzasadnienie religijne. Jego istotą jest wskazanie, że nie powinniśmy podważać prawomocności ładu państwowego, gdyż prawomocność ta …read in detail